Beleid voor Gegevensbescherming F5 Networking


 

Verantwoord omgaan met gegevensWij nemen het beschermen van uw persoonsgegevens serieus

Bij het recruiten van nieuwe medewerkers voor F5 Networking verwerken wij persoonsgegevens. Wij hebben dit document ‘Beleid voor Gegevensbescherming’ opgesteld om u te informeren over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Contactgegevens

F5 Networking is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens; wij garanderen u dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wetgeving.

Contactpersoon:     F5 Networking

Adres:                    Barbara Strozzilaan 201 1083 HN Amsterdam

                              KvK-nummer: 67 38 76 91

Telefoonnummer:    +31 (0)20 262 3601

E-mail:                   networking@networking.nl

Website:                 www.f5-networking.nl

  

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens

Wij verzamelen gegevens over u met als doel dat ons recruitment proces correct verloopt volgens de richtlijnen.

Tot de gegevens die wij verwerken behoren algemene persoonsgegevens die we toegestuurd krijgen via jouw CV. Wij verzamelen daarnaast ook praktische persoonsgegevens bijvoorbeeld: volledige naam, telefoonnummer, adres en e-mail adres. Mocht er tijdens het recruitment process gebruik zijn gemaakt van tests of indien u informatie over uw gezondheid aan ons hebt verstrekt, behandelen we deze ook vertrouwelijk volgens de wet.  

Als medewerker bij F5 Networking worden persoonsgegevens overgedragen naar ons backoffice kantoor in Oekraïne. Dit is in verband met de registratie en het opstarten van het dienstverband, daarnaast tijdens het dienstverband.

Op de website van de autoriteit persoonsgegevens kunt u meer lezen over het onderzoek naar naleving van de privacyregels door private bedrijven en het toezicht van het ¨Beleid voor Gegevensbescherming.

Wij verzamelen en bewaren uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden

Wij verzamelen en bewaren uw gegevens voor relevante en specifieke recruitment doeleinden. Dit is bijvoorbeeld als we een overzicht maken van alle potentiële en huidige medewerkers, zodat wij hen de juiste behandeling kunnen bieden. Daarnaast garanderen wij dat wij alleen personen benaderen die mogelijk interesse kunnen hebben in een dienstverband bij F5 Networking.

Naast de data die u ons zelf verschaft, verzamelen wij gegevens van publiek beschikbare bronnen zoals LinkedIn.

Wij verwerken uitsluitend relevante persoonsgegevens

Wij verwerken alleen gegevens over u die relevant en adequaat zijn vanuit de hierboven beschreven doelstellingen. Deze doelstellingen zijn bepalend bij het beantwoorden van de vraag welk soort gegevens relevant zijn voor ons. Hetzelfde geldt voor de mate waarin wij de gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld: wij gebruiken de gegevens uitsluitend voor het specifieke doel in kwestie.

Wij verwerken uitsluitend noodzakelijke persoonsgegevens

Wij verzamelen, verwerken en bewaren alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor specifieke doelen. Ook de van toepassing zijnde wetgeving kan bepalen welke gegevens nodig zijn om te verzamelen en bewaren voor onze bedrijfsdoelen. Eveneens kan het soort gegevens en de mate waarin wij persoonsgegevens bewaren afhangen van  de informatie die wij nodig hebben om een contract op te stellen of aan andere wettelijke vereisten te voldoen.

Wij controleren en actualiseren uw persoonsgegevens

Wij controleren of de gegevens die we over u gebruiken niet inaccuraat of misleidend zijn. Wij zorgen er bovendien voor dat uw persoonsgegevens continu geactualiseerd worden.

Omdat het voor onze dienstverlening van belang is dat uw gegevens correct en actueel zijn, verzoeken wij u om ons te informeren over relevante wijzigingen in uw gegevens. U kunt het contactformulier hierboven gebruiken om ons van een wijziging op de hoogte te stellen.

Wij verwijderen uw persoonsgegevens als ze niet langer nodig zijn

Wij verwijderen uw persoonsgegevens zodra ze niet meer nodig zijn voor de doelen waarvoor ze verzameld, verwerkt en bewaard waren.

Persoonsgegevens van sollicitanten en medewerkers worden verwijderd, zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel hiervan. Wij volgen wel de wet- en regelgeving voor het bewaren van gegevens de wet werk en zekerheid (Wwz) en de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Gegevens van sollicitanten die zijn afgewezen voor een dienstverband, worden zo snel mogelijk verwijderd, minimaal binnen 6 maanden.

Wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voornamelijk om te voldoen aan de eisen voor een correct recruitment process en de ethische verplichtingen hiervan.

In het geval dat wij persoonsgegevens verwerken waarvoor uw toestemming nodig is, zullen wij om uw toestemming vragen voordat wij uw gegevens voor de beschreven doelen gaan gebruiken, tenzij er een wettelijke grond is op basis waarvan we de gegevens kunnen verzamelen.

U kunt uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen. Gebruik het contactformulier hierboven indien u meer informatie wenst.

In het geval dat wij uw persoonsgegevens willen gebruiken voor een ander doel dan aanvankelijk omschreven, zullen wij u over dat nieuwe doel informeren en om uw toestemming vragen voordat we de gegevens gaan gebruiken. Als er andere wettelijke regels gelden voor het verwerken van deze gegevens, zullen wij u hierover informeren.

Wij geven uw persoonsgegevens niet vrij zonder uw toestemming

Wij verzoeken u niet om toestemming als wij een wettelijke verplichting hebben om uw persoonsgegevens vrij te geven, bijvoorbeeld in relatie tot het verschaffen van gegevens aan een overheidsinstelling.

Veiligheid


Wij beschermen uw persoonsgegevens en hebben interne regels over informatiebeveiliging

Wij hebben interne regels geformuleerd over informatiebeveiliging. Deze regels bevatten richtlijnen en verzorgingsmaatregelen die uw persoonsgegevens beschermen tegen het per ongeluk of onwettig vernietigen, verliezen of wijzigen en tegen het vrijgeven zonder toestemming. Ook voorkomen deze maatregelen dat mensen zonder toestemming kennis van of toegang tot uw gegevens krijgen.  

Voordat we toegang verlenen, toetsen we iedere individuele toegang aan programma's die persoonsgegevens bevatten. Wij hebben procedures ontwikkeld met betrekking tot het toegang verlenen aan onze werknemers tot gevoelige persoonsgegevens en gegevens die informatie bevatten over persoonlijke interesses. Wij controleren hun feitelijke toegang tot deze informatie door logging en supervisie. Om het verlies van gegevens te voorkomen zorgen wij voor een continu backup-protocol van onze data. Door middel van encryptie beveiligen wij vertrouwelijke informatie en de authenticiteit van onze gegevens.

Indien er sprake is van een inbreuk op de beveiliging die een hoog risico kan betekenen met betrekking tot identiteitsdiefstal, financiële schade, reputatieschade, het lekken van vertrouwelijke informatie of andere mogelijke vormen van schade, dan zullen wij u zo snel mogelijk over deze situatie informeren.


Uw rechten

U heeft het recht op toegang tot de persoonsgegevens die we van u bezitten en gebruiken

U heeft op ieder door u gewenst moment het recht op toegang tot de persoonsgegevens die we van u bezitten en gebruiken, tot de bronnen van die informatie en de doeleinden waarvoor wij de gegevens gebruiken. U heeft ook recht om geïnformeerd te worden over de tijdsduur dat we uw informatie bewaren en wie informatie over u ontvangt, in het geval dat we gegevens vrijgeven.

Op uw verzoek kunnen we u meedelen welke gegevens we verwerken. Toegang tot deze informatie kan beperkt worden uit het oogpunt van de bescherming van de privacy van anderen, of uit het oogpunt van bedrijfsgeheimen of intellectuele eigendomsrechten.

U kunt gebruik maken van uw rechten door contact met ons op te nemen via het contactformulier hierboven.

U heeft het recht op rectificatie of verwijdering van onjuiste persoonsgegevens

Als u vindt dat persoonsgegevens die wij over u gebruiken onjuist zijn, heeft u het recht ze te laten aanpassen. WIj verzoeken u om hiertoe contact met ons op te nemen en ons te informeren over de onjuistheden en over de wijze waarop u ze aangepast wilt hebben.

In sommige gevallen zijn wij verplicht uw persoonsgegevens te verwijderen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u uw toestemming opzegt. Als u vindt dat de gegevens niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor ze gebruikt werden, kunt u verzoeken ze te laten verwijderen. U kunt ook contact met ons opnemen als u vindt dat uw persoonsgegevens worden gebruikt op een manier die niet in overeenstemming is met de wetgeving of met andere wettelijke verplichtingen.

Als u ons benadert met het verzoek om uw persoonsgegevens te laten wijzigen of verwijderen, kijken wij of aan alle voorwaarden is voldaan om deze acties verantwoord uit te voeren; als dat het geval is, zullen wij uw gegevens zo snel mogelijk aanpassen of verwijderen.  

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen het vrijgeven van uw gegevens voor marketingdoeleinden. U kunt het contactformulier hierboven gebruiken om uw bezwaar kenbaar te maken. Als uw bezwaar gegrond is, zullen wij stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens.

Als u toegang wilt tot uw gegevens, als u wilt dat uw gegevens aangepast of verwijderd worden of als u bezwaar indient tegen de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, zullen wij zo snel mogelijk, en niet langer dan een maand na ontvangst van uw bericht, op uw verzoek terugkomen.

Klacht indienen

U kunt een klacht indienen over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Over de wijze waarop u uw klacht kunt indienen kunt u informatie vinden op de website van The Danish Data Protection Agency of op de website van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.